define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Regulamin - ZIELONA TOREBKA

Regulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Smaki Zdrowia Sp. z o.o., świadczącej usługi rzez Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl), z siedzibą w ul. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa.
SPIS TREŚCI:
1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl)
4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5. REKLAMACJE
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
________________________________________
1. DEFINICJE
DOSTAWCA – Smaki Zdrowia Sp. z o.o., świadcząca usługi przez Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl).
USŁUGI – Przygotowanie i dostarczanie przez Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) posiłków w zestawach w ramach cateringu dietetycznego.
KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
REGULAMIN – Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl).
PRODUKTY – nazwa produktów sprzedawanych Klientom przez Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) stanowiących zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej;
Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) – strona internetowa umieszczona pod adresem: Zielona-torebka.pl, wraz ze wszystkimi podstronami, które są jej częścią i za pomocą której Dostawca świadczy usługi Klientom.
ABONAMENT – sposób dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Klienta Usług świadczonych odpłatnie lub za zakup produktów w wybranym okresie.
________________________________________
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady:
 korzystania z usług świadczonych przez Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) na rzecz Klientów
 sprzedaży Klientom usług Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) i produktów Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl)
2. Materiały udostępniane Klientom w ramach poszczególnych Usług Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) oraz wygląd i treść serwisu stanowią własność Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl)i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) na Klienta wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
3. Publikowane przez Klientów w Serwisie „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Klientów jakichkolwiek praw osób trzecich.
4. Niniejszy Regulamin jest jednocześnie umową zawartą pomiędzy Smaki Zdrowia Sp. z o.o. – Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl), zwaną Dostawcą, a Klientem. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej wiąże Klientów zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
________________________________________
3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl)
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez e-mail biuro@zielona-torebka.pl lub telefonicznie i oznacza zapoznanie się o raz akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W pozostałych godzinach do dyspozycji Klienta pozostaje kontakt mailowy biuro@zielona-torebka.pl. Odpowiedzi na maile oraz realizacja zamówień będą realizowane w pierwszym roboczym dniu następującym po dacie wpłynięcia maila.
3. Klient jest zobowiązany uiścić zapłatę za zamówione produkty Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) poprzez dokonanie przelewu bankowego na rachunek Smaki Zdrowia Sp. z o.o. nr konta BZ WBK: 36 1090 1694 0000 0001 3030 7568, w którego tytule należy wpisać dane osoby zamawiającej.
W przypadku braku zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Smaki Zdrowia Sp. z o.o. w ciągu 3 dni, zamówienie zostaje anulowane.
4. Rozpoczęcie dostaw nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na konto wskazane w punkcie 3.3 oraz mailowego potwierdzenia z informacją o rozpoczęciu dostaw, które Klient otrzyma
z Biura Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl). Zamówienia, wpływające w piątki po 15.00, weekendy i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wpłynięcia zamówienia, w związku z czym rozpoczęcie dostaw może wydłużyć się ze względu na okres świąteczny, dni ustawowo wolne od pracy, itp.
5. Na podstawie zamówienia Dostawca dostarcza określone w zamówieniu zestawy posiłków pod adres wskazany w zamówieniu, w ustalonym przedziale czasowym.
6. Na terenie określonym na stronie zielona-torebka.pl dostawy są bezpłatne. Koszt dostaw poza określony obszar będzie wyliczany indywidualnie.
7. Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i nie ma istotnych przeciwwskazań do stosowania zamówionej przez niego diety.
8. W przypadku istnienia przeciwwskazań Klient jest zobowiązany poinformować o tym Dostawcę drogą telefoniczną lub mailową.
9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania diety lub powstałe w wyniku stosowania jej pomimo przeciwwskazań, o których nie został poinformowany.
10. W przypadku istnienia zdrowotnych przeciwwskazań do stosowania diety ubogoenergetycznej, przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o skontaktowanie się z lekarzem.
11. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania, zgodnie ze swoją wiedzą, informacji o stanie zdrowia, chorobach istniejących bądź przebytych, alergiach, nietolerancjach pokarmowych, zażywanych lekach i innych czynnikach, które mogą być przeciwwskazaniami do stosowania diety. Ponadto Klient jest zobowiązany do informowania na bieżąco o wszelkich zaistniałych kwestiach zdrowotnych, mogących mieć wpływ na stosowanie diet.
12. Klient ma prawo:
 dwa razy w ciągu miesiąca zawiesić dostawy na wskazany przez niego okres po uprzednim poinformowaniu Dostawcy z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem
 jeden raz w ciągu miesiąca zmienić adres dostawy po uprzednim poinformowaniu Dostawcy z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem
13. Wszelkie zmiany w treści zamówienia (czas, miejsce dostawy, wybrana dieta) wymagają poinformowania Dostawcy z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem (w formie mailowej lub telefonicznej). Zmiany zgłoszone z krótszym uprzedzeniem nie zostaną wprowadzone.
14. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Klientem. Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym wcześniej poinformuje Klientów.
15. Do czasu spożycia posiłki powinny być przechowywane w temperaturze 2-8 °C .
16. Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w przypadku:
 złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób
 bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych produktów
 pozyskania od Klienta informacji po otrzymaniu od niego zamówienia, o przeciwwskazaniach żywieniowych dla spożywania produktów znajdujących się w ofercie Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl)
 braku uiszczenia zapłaty za zamówione produkty
 naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
17. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny określonej na podstawie zamówienia i zgodnej z obowiązującym cennikiem dla wybranego produktu z uwzględnieniem wariantu zamówienia (4 lub 5 posiłków, na okres 5 lub 7 dni lub wielokrotności tych okresów, wartości kalorycznej 1000, 1200, 1500, 2000 lub 2500 kcal lub innych diet) oraz do odbioru zamówionego produktu
18. W trakcie trwania Umowy Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W tym celu należy w terminie minimum 2 dni roboczych przed planowaną datą wstrzymania dostaw przesłać na adres biuro@zielona-torebka.pl, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
19. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej wartości za Usługi pomniejszony o wartość należną za dni, w których Klient skorzystał z Usług obliczoną zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu dokonania wpłaty oraz o kwotę o równowartości 10% kwoty pozostałej do zwrotu, tytułem kosztów związanych z obsługą zamówienia. Pozostała kwota zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
________________________________________
4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Klientów stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
2. Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) informuje, iż:
 jest administratorem danych osobowych Klienta,
 podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, zaś Klient ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
3. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) oraz współpracowników lub kontrahentów Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z usługami Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Klienta, a także informacji związanych z promocjami organizowanymi przez Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) lub na zlecenie Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) lub przy jego udziale.
________________________________________
5. REKLAMACJE
1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Klienta z usług Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) lub zakupem produktów Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) należy złożyć na adres siedziby Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl), w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: biuro@zielona-torebka.pl
2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Reklamacja winna zawierać dane klienta składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
4. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z usługami Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl)
________________________________________
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 6.1 Serwis „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
 warunków świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) oraz sprzedaży i kupna produktów Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl)
 funkcjonalności Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl)
 obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl)
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Klienta z usług Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) i zakupem produktów Serwisu „ZIELONA TOREBKA” (zielona-torebka.pl) rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.